Styrelse och ansvarsområden

Mejl till hela styrelsen, styrelsen@smol.se

STYRELSE   Telefon
Ordförande:

Fredrik Lundström
lfredrik@yahoo.se

073-096 19 59

Sekreterare:

Robin Johansson
robinhcjohansson@gmail.com

073 -256 33 99
 Kassör:

Kerstin Alneberg
kerstin.alneberg@smol.se

070-860 71 17
Ledamöter    
Idrott

Johan Wallin
johan.wallin@smol.se

070-621 85 37

Träning

Søren Maarup
sorenmaarup@yahoo.com

+45 31514287
Arrangemang

Stina Vahlgren
stina.vahlgren@gmail.com

073-940 03 12
Stugan/Trivsel

Stefan Ihrsén
stefan.ihrsen@smol.se

070-896 61 47
Kommunikation

Jenny Hallenek
jhallenek@gmail.com

070-344 03 58
Suppleant

Tomas Hjort
tomas@gismap.se

070-666 06 79
   
   

 

Ordförande
Officiell representant för Strängnäs-Malmby OL. Leder styrelsens arbete, har ansvar för att stadgar och handlingsplan följs. Tar fram dagordning inför möten tillsammans med sekreteraren och leder möten. Förvaltar och förbereder de beslut som årsmötet beslutat om, tillsammans med övriga i styrelsen. Är firmatecknare tillsammans med kassören. Gör bidragsansökningar, ofta tillsammans med kassör eller annan klubbmedlem. Läser inkommande e-post och fördelar information till berörda klubbmedlemmar. Ansvarar för samordning av utbildning i föreningen. Ansvarar för klubbträffar med verksamhetsutveckling och information. Utser ansvarig för redovisning av lärgruppersaktiviteter till SISU Idrottsutbildarna.

Kassör
Skriver förslag till budget. Bokför kontinuerligt, registrerar intäkter och betalar fakturor. Skickar ut medlemsavgiftsfakturor. Redovisar startavgifter på kostnadsställen och fakturerar medlemmar enligt föreningens beslut. Gör bokslut. Informerar styrelsen kontinuerligt om den ekonomiska situationen, via resultat- och balansräkning. Förvaltar klubbens ekonomiska tillgångar. Är firmatecknare tillsammans med ordföranden. Gör bidragsansökningar till kommunen och andra bidragsansökningar tillsammans med ordförande eller annan klubb-medlem. Lämnar inkomstuppgift till skatteverket. Tar hand om inkommande post i brevlåda. Är klubbens IdrottOnlineansvarig och ansvarar för medlemsregistret. Gör inköp av kontorsmaterial och idrottsmaterial. Har kontakt med klubbens ansvariga för LOK-stöd samt försäljning av Folkspel och Ullmax.

Sekreterare
Är sammankallande till styrelsemöten. Gör tillsammans med ordförande dagordning. Skriver protokoll. Skriver förslag till handlingsplan för det kommande verksamhetsåret. Skriver verksamhetsberättelse. Arkiverar protokoll, verksamhetsberättelser och handlingsplaner.

Idrott
Alla grenar: orientering, skidor, skidorientering, terränglöpning, orienteringsskytte, eventuellt mountainbikeorientering. Planerar för tävlingssäsong och pekar ut viktiga tävlingar. Ansvarar för klubbens tävlingsresor. Ansvarar för klubbens boende vid läger och tävlingsresor. Ansvarar för att klubbmästerskap i orientering genomförs. Stimulerar till satsningar inför tävlingar, typ tiomilasatsningen.

Träning
Alla grenar: orientering, skidor, skidorientering, terränglöpning, orienteringsskytte, eventuellt mountainbikeorientering. Planerar klubbens alla träningar. Ser till att alla grupper har namngivna ledare. Ansvarar för att utvecklingsplaner tas fram för respektive grupp. Ansvarar för att nyrekrytering sker via nybörjarkurser både för barn och vuxna. Inspirerar till varierat träningsutbud.

Arrangemang
Ansvarar för klubbens tävlingsarrangemang inom alla grenar. Utser ansvarig för veteran-verksamhet, skol-OL-arrangemang och HittaUt. Leder arbetet med framtagning av nya eller reviderade kartor. Leder utvecklingsarbetet vid införandet av nya arrangemangstyper. Har ansvar för inköp av tävlingsinventarier. Är IT-samordnare i föreningen. Deltar i Södermanlands orienteringsförbunds årliga träff för att fastställa tävlingsprogram.

Stugan/Trivsel
Ansvarar för drift och underhåll av SMOLgården. Ansvarar för inköp av förbrukningsmaterial till SMOLgården. Ansvarar för uthyrning av SMOLgården. Ansvarar för städning av SMOLgården och stugvärdslista för fika/mat och städning. Ansvarar för trivselaktiviteter såsom årsfest, våravslutning m.m.

Kommunikation
Ansvarar för klubbens hemsida, Facebook och andra sociala medier. Har kontakt med Sevab inom samarbetet Strängnäs-el. Ansvarar för mediakontakter inför större arrangemang och aktiviteter. Ansvarar tillsammans med berört område för annonsering inför aktiviteter. Ansvarar för att ta fram presentationsmaterial om klubben. Ansvarar för klubbens grafiska profil, att den blir känd och för att korrekt profil används.

Marknad

Dessa arbetsuppgifter fördelas inom stryrelsen och bland klubbens medlemmar.

Bingolotto- och Ullmaxförsäljning. Kontakter med Sevab inom samarbetet Strängnäs-el. Ansvarar för att klubbmedlemmar ställer upp som drevkarlar vid von Stockenströms älgjakter. Söker möjliga samarbeten med lokala företag. Tillsammans med ordförande och Kommunikation samarbetar med föreningen Mitt Strängnäs via Stadsjakten och/eller fotoorientering "Hitta Strängnäs".